Rekisteri - ja tietosuojaseloste


Tämä on Koivutex Ky:n henkilötietolain ( 10 ja 24 §)ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 20.06.2020. Muokattu viimeksi 19.08.2020


1 .Rekisterinpitäjä

Koivutex Ky, Teollisuustie 15. 62100 LAPUA. (info@koivutex.fi). Ly-tunnusY-2372982-2


2.Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Rainer Koivula 050 5759763 Koivutex Ky (info@koivutex.fi)


3.Rekisterin nimi

Koivutex Ky:n verkkokaupan asiakasrekisteri, markkinointirekisteri


4.Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kasitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan, verkkokaupan
tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden
yhteydessä. Asiakkaan suostumuksella suoramarkkinointiin.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteistiedot, www sivujen
osoitteet,verkkoyhteyksien IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median
palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen
ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
Tiedot säilytetään toistaiseksi, ja kirjallisesta pyynnöstä poistetaan.


6.Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta mm. www. - lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,
sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta, sopimuksista,
asiakastapaamisista -tapahtumista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan


7.Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, kuin Koivutex Ky:n valtuuttamille ryhmille,
joita ovat, palveluntarjoajat ja kehittajat, tilauksia toimittavat ja maksupalveluja tuottavat tarjoajat.
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja säilytetään Intemet palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta
tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja
sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja
käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


9.Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia
mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö
haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti
rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan
henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn Iiittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöIlä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuojan mukaiset oikeudet,
tietyissä tilanteissa. Todistettuaan henkilöllisyyden rekisterin pitäjälle, voi jättää pyynnön, ja
rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle pääsääntöisesti kuukauden sisällä.